Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

ท้องถิ่น:

วันที่ ม.ค. 3

ข่าวสารในเครือข่าย อปท.อื่นๆ
ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง (ดู:47)(29 ก.ค. 59)
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง (ดู:58)(29 ก.ค. 59)
แจ้งรายชื่อผู้เสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนเป็นผวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านไร่ปรือ (ดู:56)(29 ก.ค. 59)
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง (ดู:57)(29 ก.ค. 59)
แจ้งรายชื่อผู้เสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านคุยตาแข (ดู:51)(29 ก.ค. 59)