Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

ท้องถิ่น:

วันที่ ม.ค. 3

ข่าวสารในเครือข่าย อปท.อื่นๆ
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งเฉลียว (ดู:1246)(19 ธ.ค. 60)
ประกาศราคากลาง ปปช. (ดู:18)(27 เม.ย. 60)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเขือมีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:21)(27 เม.ย. 60)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเขือมีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:20)(27 เม.ย. 60)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเขือมีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ) (ดู:11)(27 เม.ย. 60)